SFS 2005:695 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2005:695 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
050695.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 och 25 §§ förvaltningsprocess-

lagen (1971:291) skall ha följande lydelse.

14 §

2

Till muntlig förhandling skall kallas sökande eller klagande och den

som har att svara i målet. En enskild får föreläggas att inställa sig personli-
gen vid vite eller vid påföljd av att hans eller hennes utevaro inte utgör hin-
der för målets vidare handläggning och avgörande. En förvaltningsmyndig-
het eller annan part, som enligt föreskrift i lag företräder det allmänna, får
föreläggas att inställa sig vid påföljd att partens utevaro inte utgör hinder för
målets vidare handläggning och avgörande.

Sökande eller klagande och den som har att svara i målet får medverka per

telefon i muntlig förhandling under samma förutsättningar som gäller enligt
5 kap. 10 § rättegångsbalken. Bestämmelserna i denna lag om kallelser och
förelägganden och om påföljder vid utevaro gäller inte i fråga om sökande
eller klagande och den som har att svara i målet, som kallas att medverka per
telefon i muntlig förhandling.

25 §

3

Rätten får förordna om förhör med vittne eller sakkunnig. Sådant

förhör äger rum vid muntlig förhandling. Förhöret får hållas under ed. Om
förhör gäller 36 kap. 1�18 och 20�23 §§ samt 40 kap. 9�11, 14, 16 och
20 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Vittne och sakkunnig får medverka per telefon i muntlig förhandling un-

der samma förutsättningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken.
Bestämmelserna i denna lag om kallelser och förelägganden och om påfölj-
der vid utevaro gäller inte i fråga om vittne och sakkunnig, som kallas att
medverka per telefon i muntlig förhandling.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2

Senaste lydelse 2001:27.

3

Senaste lydelse 2001:27.

SFS 2005:695

Utkom från trycket
den 4 oktober 2005

background image

2

SFS 2005:695

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.