SFS 1999:934 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 1999:934 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
990934.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 37 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

37 §

2

I mål, vari prövningstillstånd kräves, får omständighet eller bevis,

som klaganden åberopar först i Regeringsrätten, beaktas endast om det före-
ligger särskilda skäl.

Föreskrifter om hinder mot att beakta eller anföra nya omständigheter i

vissa mål finns i 10 kap. 10 § kommunallagen (1991:900).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45.

2

Senaste lydelse 1994:436.

SFS 1999:934

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.