SFS 2009:783 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2009:783 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
090783.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 1, 6 a, 7, 9, 27, 33 och 34 a §§

förvaltningsprocesslagen (1971:291)

2 ordet ⬝länsrätt⬝ i olika böjningsformer

ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätt⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av
1 § 1995:22
6 a § 1998:374
7 § 1998:374
9 § 1991:211
27 § 1986:1322
33 § 1998:374
34 a § 1998:374.

SFS 2009:783

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.