SFS 2010:1940 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2010:1940 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
101940.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 47 §§ förvaltningsprocess-

lagen (1971:291) ska ha följande lydelse.

3 §

2

En ansökan, ett överklagande, en anmälan, en underställning och varje

annan åtgärd som inleder ett förfarande hos allmän förvaltningsdomstol, ska
vara skriftlig.

En ansökan eller ett överklagande från en enskild ska vara egenhändigt

undertecknad av honom eller henne eller hans eller hennes ombud. Den ska
innehålla uppgift om hans eller hennes

1. personnummer eller organisationsnummer,
2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan

adress där han eller hon kan anträffas för delgivning genom stämningsman,

3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefon-

nummer, med undantag för nummer som avser ett hemligt telefonabonne-
mang som behöver uppges endast om rätten begär det,

4. e-postadress, och
5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller

henne.

Förs den enskildes talan av ställföreträdare, ska motsvarande uppgifter

lämnas även om denne. Har den enskilde ett ombud, ska ombudets namn,
postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefon-
nummer anges.

En ansökan eller ett överklagande från en enskild ska dessutom innehålla

uppgifter om enskild motpart, om sådan finns, i de hänseenden som anges i
andra och tredje styckena. Uppgift om motpartens eller dennes ställföre-
trädares arbetsplats, telefonnummer, e-postadress och ombud behöver läm-
nas endast om uppgiften utan särskild utredning är tillgänglig för den
enskilde. Saknar motparten känd adress, ska uppgift lämnas om den utred-
ning som gjorts för att fastställa detta.

Uppgifter som avses i andra�fjärde styckena ska gälla förhållandena när

uppgifterna lämnas till rätten. �ndras något av dessa förhållanden eller är en
uppgift ofullständig eller felaktig, ska det utan dröjsmål anmälas till rätten.

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

2 Senaste lydelse 1985:271.

SFS 2010:1940

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:1940

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

47 §

3

Ska rätten underrätta någon om innehållet i en handling eller om

något annat, får det ske genom delgivning. Delgivning ska användas, om det
är särskilt föreskrivet eller om det med hänsyn till syftet med bestämmelsen
om underrättelse framgår att delgivning bör ske, men bör i övrigt tillgripas
bara om det är påkallat med hänsyn till omständigheterna.

Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen (2010:1932) hindrar inte att

kammarrätt delger en part handlingar genom förenklad delgivning, om par-
ten under handläggningen i förvaltningsrätten har informerats om att sådan
delgivning kan komma att användas i kammarrätten om förvaltningsrättens
avgörande överklagas dit.

Första stycket gäller även för Högsta förvaltningsdomstolen om informa-

tionen har lämnats i förvaltningsrätten eller i kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15�17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1990:1412.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.