SFS 1992:796

920796.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:796

om ändring i lagen (193 6:79) om erkännande och

utkom från trycket

verkställighet av dom som meddelats i Schweiz;

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs att 12 § lagen (19 36:79) om erkän­

nande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz skall ha följande

lydelse.

12 § Denna lag gäller inte i fråga om dom eller förlikning som skall

erkännas och verkställas enligt lagen (199 2:794) med anledning av Sveri­

ges tillträde till Luganokonventionen. Den gäller inte heller i fråga om dom
eller förlikning som avser

1. konkurs eller ackordsförhandling utan konkurs, däri inbegripen fråga

om ogiltighet av rättshandling som ingåtts av konkursgäldenären; eller

2. rätt till fast egendom i annat land än Schweiz eller skyldighet att

träffa förfogande om dylik rätt eller påföljd av sådan skyldighets åsidosät­
tande, dock att även i ty fall domen eller förlikningen gäller, där den avser

ämne av familjerättslig eller arvsrättslig natur.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

5 REIDUNN LAUREN

fS
2

Håkan Lavén

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1991/92:128, LU36, rskr. 294.

⬢:f ⬢

På regeringens vägnar

}\

I

rUf'

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.