SFS 2002:464 Lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz / SFS 2002:464 Lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz
020464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och
verkställighet av dom som meddelats i Schweiz;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 § lagen (1936:79) om erkän-

nande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz skall ha följande
lydelse.

12 §

2

Denna lag gäller inte fråga om en dom eller förlikning som skall er-

kännas och verkställas enligt lagen (1992:794) om Luganokonventionen.
Den gäller inte heller i fråga om en dom eller förlikning som avser

1. konkurs eller ackordsförhandling utan konkurs, däri inbegripen fråga

om ogiltighet av rättshandling som ingåtts av konkursgäldenären; eller

2. rätt till fast egendom i annat land än Schweiz eller skyldighet att träffa

förfogande om dylik rätt eller påföljd av sådan skyldighets åsidosättande,
dock att även i ty fall domen eller förlikningen gäller, där den avser ämne av
familjerättslig eller arvsrättslig natur.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278.

2

Senaste lydelse 1992:796.

SFS 2002:464

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

7

SFS 2002:400�471

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.