SFS 1977:435

770435.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:435

Lag

Utkom från trycket

den 21 juni 1977

1052

om ändring i lagen (1946: 816) om bevisupptagning åt ut­

ländsk domstol;

utfärdad den 2 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1946: 816) om be­

visupptagning åt utländsk domstol

dels att i 10-12 §§ ordet "Konungen" i olika böjningsfo rmer skall bytas

ut mot " regeringen" i mots varande form,

dels att 1 § skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Har i visst mål eller ärende utländsk domstol gjort framställning hos

domstol här i riket om vidtagande av någon till rättegången hörande åt­
gärd, såsom upptagande av ed, anställande av förhör med part eller uppta­

gande av bevis genom vittne, sakkunnig eller syn eller av skriftligt bevis.

Prop, 1976/77:124, JuU 36, rskr 330.

⬢Si il

⬢1H
'-S!

'75'ir
'7 tär

⬢"fil';;!

75)11:

^11

¬

background image

och varder framstä llningen genom utrikesdepartementet överlämnad till

SFS 1977: 435

den svenska domstolen, skall den äskade åtgärden vidtagas efter vad i den­

na lag sägs. Vad sålunda stadgats äge dock ej tillämpning, där fråga är om
ansvar för gärning som icke är i svensk lag belagd med straff . Ej heller må i
mål om a nsvar för brottslig gärning part höras på ed eller under sannings­

försäkran.

Avser framställning enligt första stycket fråga om ansvar för gärning,

som har karaktär av politiskt brott, äger denna lag tillämpning endast om
framställningen har gjorts av domstol i stat som har tillträtt den europeiska

konventionen den 27 januari 1977 om bekämpande av terrorism och gär­
ningen utgör brott som avses i denna konvention.

Lika med utländsk domstol anses i d enna lag annan utländsk judiciell

myndighet.

Denna lag träder i kraf t, såvitt avser 10-12 §§, två veckor efter den dag,

då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författnings­
samling, och i övrigt d en dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.