SFS 1978:154

780154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:154

Lag

Utkom från trycket

äedrimig i lageo (1946:816) om bevisupptagning åt

den 20 april 1978

UtlälildlsEf domstol;

1

Prop. 1977/78:1, LU 10, rskr 126.

264

^ Senaste lydelse 1977:435.

au

3

I

£;

ia;

utfärdad den 6 april 1978.

Cl

Enligt riks dagens beslut' föreskrives att 1 och 3 -5 §§ lagen (1946 :816)

om bevisupptagning åt utländsk domstol skall ha nedan angiven lydelse.

Till följd härav kommer lagen at t ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kraft.

Iiij

1

Har i visst mål eller ärende utländsk domstol gjort framställning hos

f't'l

domstol här i riket om vidtagande av någon till rättegången hörande åt-

¬

background image

gärd, såsom upptagande av ed, anställande av förhör med part eller uppta-

SFS 1.978:154

gande av bevis genom vittne, sakkunnig eller syn eller av skriftligt bevis,
och varder framställningen genom utrikesdepartementet överlämnad till
den svenska domstolen, skall den äskade åtgärden vidtagas efter vad i den­

na lag sägs. Vad sålunda stadgats äge dock ej tillämpning, där fråga är om

ansvar för gärning som icke är i svensk lag belagd med straff. Ej heller må i

mål om ansv ar för brottslig gärning part höras på ed eller under sannings­

försäkran.

Avser framställning enligt första stycket fråga om ansvar för gärning,

som har karaktär av politiskt brott, äger denna lag tillämpning endast om

framställningen har gjorts av domstol i stat som har tillträtt den europeiska

konventionen den 27 januari 1977 om bekämpande av terrorism och gär­

ningen utgör brott som avses i denna konvention.

Lika med utländsk domstol anses i d enna lag a nnan utländsk judiciell

myndighet och det europeiska patentverket.

2 § �&tgärd som i 1 § sägs skall vidtagas av allmän underrätt.

�r framställning gjord om upptagande av ed, anställande av förhör, upp­

tagande av skriftligt bevis eller syn å föremål som lämpligen kan flyttas till
rätten, ankomme åtgärden på den rätt, inom vars område den som slcall
fullgöra edgång eller höras eller som innehar handling eller föremål, varom
fråga är, har sitt hemvist eller någon tid u ppehåller sig; där han samtyckt
att vid annan rätt fullgöra vad av honom äskas, skall dock åtgärden vidta­
gas av den rätten. �r fråga om syn å fastighet eller å föremål som ej lämpli­
gen kan flyttas till rätten, tillkomme sådan åtgärd den rätt, inom vars områ­
de fastigheten är belägen eller föremålet finnes. Annan åtgärd skall verk­

ställas av den rätt till vilken framställning därom inkommit.

3 § Prövar rätten att begärd åtgärd ej kan vidtagas, meddele rätten den

utländska domstolen underrättelse därom med uppgift om skäle n för beslu­

tet.

Finner rätten att det jämlikt 2 § andra stycket tillkommer annan rätt att

vidtaga åtgärd varom fråga är, skall framställningen översändas till den rät­
ten och meddelande därom tillställas den utländska domstolen.

Har åtgärden begärts av det europeiska patentverket och finner rätte n

att åtgärden icke kan vidtagas eller att den ankommer på annan domstol,
skall i stället för vad som sägs i först a och andra styckena gälla följande.

Rätten skall underrätta utrikesdepartementet om sitt beslut och till depar­
tementet återställa handlingarna i ären det. Departementet skall, om annan

svensk domstol är behörig, överlämna framställningen till denna och i an­

nat fall under rätta det europeiska patentverket om rättens beslut.

4 § Möter ej för äskad åtgärd laga hinder, utsätte rätten dag för ärendets
företagande.

Avser mål dä ri åtgärd äskats ansvar för brottslig gärning, give rätten i

god tid den utländska domstolen underrättelse vilken dag ärendet skall
förekomma. Sådan underrättelse skall ock eljest lämnas, om den utländska
domstolen framställt begäran därom. Har åtgärden äskats av det europeis­

ka patentverket, skall underrättelse städse lämnas dit.

265

j

¬

background image

SFS 1978:154

5

I fråga om ärende ts behandling vid rätten skall, där ej annat föranle-

des av föreskrifterna i denna lag, lända till efterrättelse vad om rättegång

vid svensk domstol finnes stadgat. �rendet skall anses såsom bevisupptag­
ning utom huvudförh andling; dock vare ej nödigt att part kallas, där han ej

själv skall höras eller fullgöra något.

Domare vid den utländska domstolen äger rätt att närvara vid bevisupp­

tagning eller annan i I § avse dd åtgärd. Har åtgärden begärts av det euro­
peiska patentverket, äger företrädare för detta samma rätt. Företrädare för

del europeiska patentverket må ställa frågor till part, vittne eller sakkunnig
som höres.

6 § Avser framställningen parts hörande på ed och är ej särskilt utsatt

vad under eden skall bekräftas eller förnekas, anställe rätten förhör med
parten angående den omständighet varom upplysning äskas. I övrigt skall i

fråga om parts hörande på ed vad om fö rhör med part under sanningsför­
säkran i rättegång vid svensk domstol är stadgat äga motsvarande tillämp­

ning. �r i framställningen sä rskilt utsatt vad un der eden skall bekräftas el­

ler förnekas, lände det till efterrättelse.

7 § �ger enligt lagen i de t land, där den främmande domstolen är, den

som skall höras eller något fullgöra att utöver vad om rättegång vid svensk

domstol är stadgat vägra att efterkomma vad a v honom äskas, njute han
den rättigheten till godo.

8 §'⬢ Har den utländska domstolen hemställt, att vid eds avläggande sko­

la användas andra ordalag än i svensk lag äro stadgade eller att därvid el­

jest skall förfaras annorledes än svensk lag föreskriver,^och är den av vil­

ken eden kräves villig att sålunda fullgöra eden, pröve rätten huruvida det
må ske.

Innefattar den utländska domstolens framställning eljest begäran att

visst förfarande skall iakttagas vid verkställand e av äskad åtgärd, skall den
begäran efterkommas, där det ej strider mot svensk lag. Har sådan begäran

gjorts i framställn ing enligt den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade kon­

ventionen om bevisupptagning i utlandet i mål elle r ärende av civil eller
kommersiell natur, skall den efterkommas, om det icke är oförenligt med

svensk lag och det begärda förfarandet ej heller är omöjligt att tillämpa på
grund av ordningen för bevisupptagning vid svens k domstol eller på grund
av praktiska svårigheter.

9 § Rätten fastställe det belopp, vartill kostnad för delgivning uppgår.
Sådan kostnad så ock av rätten bestämd ersättning till den som, utan att

vara part, inställt sig vid rätten eller något fullgjort skall gäldas av statsver­
ket.

10 §⬢' ' Sedan ärendet blivit fört till slut, lå te rätten protokoll över vad däri

förekommit tillställas den utländska domstolen; foge ock därvid särskild

266

Senaste lydelse 1974:755.

Senaste lydelse 1974:755.

^ Senaste lydelse 1977:435.

¬

background image

skrivelse, upptagande de kostnader den äskade åtgärden enligt 9 § e ller el-

SFS 1978:154

jest medfört.

Har regeringen efter avtal med främ mande stat förordnat, att visst slag

av kostnader som föranletts av framställning från domstol i den staten ej
skall utkrävas, varde sådan kostnad ej för den utländska domstolen uppgi­

ven.

11 §" Vad här ovan ä r stadgat för det fall, att framställning som i 1 § sägs

blivit genom utrikesdepartementet överlämnad till sven sk domstol, skall

jämväl äga tillämpning där sådan framställning blivit till domstol här i riket
översänd från utländsk domstol med vilken enligt regeringen s förordnande

den svenska domstolen äger omedelbart skriftväxla.

Regeringen äge r ock efter avtal med f rämmande stat förordna, att de i

förestående paragrafer för nämnda fall givn a bestämmelserna skola gälla
där framställning varom nyss sagts blivit från konsul för den staten över­
sänd till svensk domstol.

12

I de fall då rätten enligt denna lag har att avlåta meddelande till ut­

ländsk domstol skall, där ej på grund av regeringens förordnande omedel­

bar skriftväxling må äga rum, meddelandet översändas till utrik esdeparte­
mentet för vidare åtgärd; dock skall meddelande som är föranlett av fram­

ställning överlämnad från konsul avsändas till denne.

Denna lag® träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt L ambe

(Justitiedepartementet)

® Senaste lydelse 1977:435.

^ Senaste lydelse 1977:435.

® Lagen (1 978:154) om ä ndring i l agen (1 946:816) om bev isupptagning åt utlän dsk

domstol.

267

.i'- V - ".⬢ ⬢

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.