SFS 1979:99

790099.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:99

om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt

utkom från trycket

utländsk domstol;

den ll mars 1979

utfärdad den 15 mars 1979.

Enligt riksdagens beslut^ fö reskrivs att 1 § lagen (1946; 816) om bevis­

upptagning åt utländsk domstoE skall ha nedan angivna lydelse.

1

Har i visst mål eller ärende utländsk domstol

framställning hos

domstol här i riket om vidtagande av någon till rättegången hörande åt­

gärd, såsom upptagande av ed, anställande av förhör med part el ler uppta­

gande av bevis genom vittne, sakkunnig eller syn eller av skriftlig bevis,
och varder framställningen genom utrikesdepartementet överlämnad till
den svenska domstolen, skall den äskade åtgärden vidtagas efter vad i den­

na lag sägs. Vad sålunda stad gats äge dock ej tillämpning, där fråga är om

ansvar för gärning som ej motsvarar brott enligt svensk lag. Ej heller må i

mål om ansvar fö r brottslig gärning part höras på ed eller under sannings-

försäkran.

Avser framställning enligt första stycket fråga om ansvar för gärning,

som har karaktär av politiskt brott, äger denna lag tillämpning endast om
framställningen har gjorts av domstol i stat som h ar tillträtt den europeiska
konventionen den 27 januari 1977 om bekämpande av terrorism och gär­

ningen utgör brott som a vses i de nna konvention.

Lika med utländsk domstol anses i denn a lag ann an utländsk judiciell

myndighet och det euro peiska patentverket.

Denna lag träder i kraft den 1 apr il 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

1 o

,

(Justitiedepartementet)

Prop. 1978/79: 80, JuU 18, rskr 157.

Lagen omtryckt 1978:154.

® Senaste lydelse 1978:154 (jfr 1978:155).

319

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.