SFS 1995:1227 Lag om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol / SFS 1995:1227 Lag om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
SFS 1995_1227 Lag om ändring i lagen (1946_816) om bevisupptagning åt utländsk domstol

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2218

SFS 1995:1227

Utkom från trycket

den 8 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning
åt utländsk domstol;

utfärdad den 30 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1946:816) om bevis-

upptagning åt utländsk domstol skall ha följande lydelse.

1 §2 Har i visst mål eller ärende en utländsk domstol gjort framställ-

ning hos en svensk domstol om att det skall vidtas någon åtgärd som
hör till rättegången, såsom upptagande av ed, anställande av förhör
med part eller upptagande av bevis genom vittne, sakkunnig eller syn

eller av skriftligt bevis, och överlämnas framställningen genom
Utrikesdepartementet till den svenska domstolen, skall den begärda
åtgärden vidtas i enlighet med denna lag. Vad som nu har sagts skall
inte tillämpas, om det är fråga om ansvar för en gärning som inte

1

Prop. 1995/96:4, bet. 1995/96:JuU3, rskr. 1995/96:20.

2

Senaste lydelse 1979:99.

background image

2219

SFS 1995:1227

motsvarar brott enligt svensk lag. I mål om ansvar för brottslig gärning
får inte heller en part höras under ed eller sanningsförsäkran.

Avser en framställning enligt första stycket fråga om ansvar för en

gärning, som har karaktär av politiskt brott, skall denna lag tillämpas
endast om framställningen har gjorts av en domstol i en stat som har
tillträtt den europeiska konventionen den 27 januari 1977 om be-
kämpande av terrorism och gärningen utgör brott som avses i denna
konvention.

Lika med utländsk domstol anses i denna lag utländsk undersök-

ningsdomare och åklagare samt det europeiska patentverket och annan
som enligt en internationell överenskommelse som är bindande för
Sverige får göra sådan framställning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.