SFS 2003:481 Lag om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol / SFS 2003:481 Lag om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
030481.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning
åt utländsk domstol;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1946:816) om bevisupp-

tagning åt utländsk domstol skall ha följande lydelse.

1 §

2

Har i visst mål eller ärende en utländsk domstol gjort framställning

hos en svensk domstol om att det skall vidtas någon åtgärd som hör till rätte-
gången, såsom upptagande av ed, anställande av förhör med part eller uppta-
gande av bevis genom vittne, sakkunnig eller syn eller av skriftligt bevis,
och överlämnas framställningen genom Justitiedepartementet till den
svenska domstolen, skall den begärda åtgärden vidtas i enlighet med denna
lag.

Lika med utländsk domstol anses i denna lag det europeiska patentverket

och annan som enligt en internationell överenskommelse som är bindande
för Sverige får göra sådan framställning.

Denna lag tillämpas inte om lagen (2000:562) om internationell rättslig

hjälp i brottmål eller rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj
2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevis-
upptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

3

är tillämplig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:76, bet. 2002/03:JuU14, rskr. 2002/2003:168.

2

Senaste lydelse 2000:565.

3

EGT L 174, 27.6.2001, s. 1 (Celex 32001R1206).

SFS 2003:481

Utkom från trycket
den 8 juli 2003

2*

SFS 2003:481�501

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.