SFS 2017:1002 Lag om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol / SFS 2017:1002 Lag om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
171002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning
vid utländsk domstol;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1946:817) om bevisupp-

tagning vid utländsk domstol ska ha följande lydelse.

1 §

2

I mål eller ärende vid en svensk domstol får domstolen besluta att bevis

ska tas upp vid en utländsk domstol. Sådan bevisupptagning får avse syn,
skriftligt bevis eller förhör med vittne, sakkunnig, part under sanningsförsäk-
ran, målsägande eller den som avses i 36 kap. 1 § andra eller tredje stycket
rättegångsbalken.

Denna lag tillämpas inte om lagen (2000:562) om internationell rättslig

hjälp i brottmål, rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om
samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i
mål och ärenden av civil eller kommersiell natur eller lagen (2017:1000) om
en europeisk utredningsorder är tillämplig.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Martina Löfstrand
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

2 Senaste lydelse 2003:482.

SFS 2017:1002

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.