SFS 1995:1228 Lag om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol / SFS 1995:1228 Lag om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
SFS 1995_1228 Lag om ändring i lagen (1946_817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2219

SFS 1995:1228
Utkom från trycket
den 8 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning

vid utländsk domstol;

utfärdad den 30 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1946:817) om

bevisupptagning vid utländsk domstol skall ha följande lydelse.

1 § I mål eller ärende vid en svensk domstol får domstolen besluta att

bevis skall tas upp vid en utländsk domstol. Sådan bevisupptagning får
avse syn, skriftligt bevis eller förhör med vittne, sakkunnig, part under
sanningsförsäkran, målsägande eller den som avses i 36 kap. 1 § andra
eller tredje stycket rättegångsbalken.

I brottmål får bevisupptagning enligt första stycket äga rum endast

om det finns synnerliga skäl.

På begäran av åklagare får en svensk domstol besluta att åtgärder

som avses i 23 kap. 13-15 §§ rättegångsbalken skall vidtas vid en
utländsk domstol.

1

Prop. 1995/96:4, bet. 1995/96:JuU3, rskr. 1995/96:20.

background image

2220

SFS 1995:1228

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.