SFS 1996:1627 Lag om ändring i lägen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol / SFS 1996:1627 Lag om ändring i lägen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
SFS 1996_1627 Lag om ändring i lägen (1946_817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lägen (1946:817) om bevisupptagning
vid utländsk domstol;

SFS 1996:1627
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1946:817) om bevis-

upptagning vid utländsk domstol skall ha följande lydelse.

2 §2 Enskild part som begärt bevisupptagning eller som eljest enligt lag
har att utgiva kostnaden därför åligge att inom tid som honom av rätten
förelägges antingen till rätten avlämna skriftlig förbindelse av två
vederhäftiga, inom riket bosatta personer, vilka en för båda och båda för
en borga såsom för egen skuld för den kostnad åtgärden kan medföra,

eller ock erlägga det belopp vartill rätten finner kostnaden kunna skäligen
beräknas. Försummas det och har bevisupptagningen begärts av part, vare
frågan därom förfallen.

Vad nu sagts skall ej äga tillämpning, då kostnad för bevisupptag-

ning skall utgivas av staten såsom part eller annars skall utgå av all-
männa medel.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

2

Senaste lydelse 1985:943.

3015

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.