SFS 2000:566 Lag om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol / SFS 2000:566 Lag om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
000566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning
vid utländsk domstol;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1946:817) om be-

visupptagning vid utländsk domstol

dels

att i 3 § ordet ⬝utrikesdepartementet⬝ skall bytas ut mot ⬝Justitiede-

partementet⬝,

dels

att 1 § skall ha följande lydelse.

1 §

2

I mål eller ärende vid en svensk domstol får domstolen besluta att

bevis skall tas upp vid en utländsk domstol. Sådan bevisupptagning får avse
syn, skriftligt bevis eller förhör med vittne, sakkunnig, part under sannings-
försäkran, målsägande eller den som avses i 36 kap. 1 § andra eller tredje
stycket rättegångsbalken.

Denna lag tillämpas inte om lagen (2000:562) om internationell rättslig

hjälp i brottmål är tillämplig.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216.

2

Senaste lydelse 1995:1228.

SFS 2000:566

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.