SFS 1995:317 Lag om ändring i lagen (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ / SFS 1995:317 Lag om ändring i lagen (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ
SFS 1995_317 Lag om ändring i lagen (1946_818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1946:818) om bevisupptagning
åt vissa internationella organ;

utfärdad den 16 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1946:818) om

bevisupptagning åt vissa internationella organ skall ha följande lydelse.

1 § En framställning från domstol eller skiljedomstol, som skall av-

göra tvist mellan stater, eller annat internationellt organ, som tillsatts

1

Prop. 1994/95:133, bet. 1994/95:JuU9, rskr. 1994/95:196.

504

SFS 1995:317

Utkom från trycket
den 28 mars 1995

background image

för behandling av sådan tvist, om att vidta någon åtgärd som hör till
tvistens behandling, såsom upptagande av ed eller av bevis genom
vittne, sakkunnig eller syn eller av skriftligt bevis, skall prövas av
regeringen. Om regeringen bifaller framställningen, skall åtgärden
vidtas enligt bestämmelserna i denna lag.

En begäran hos Utrikesdepartementet av Europeiska gemenskapernas

domstol eller av förstainstansrätten vid denna domstol att ett vittne
eller en sakkunnig skall höras vid svensk domstol skall av departe-
mentet överlämnas till behörig domstol. Den begärda åtgärden skall
vidtas enligt bestämmelserna i denna lag. I stället för vad som sägs i
6 § gäller dock att kostnaderna i ärendet skall betalas av den domstol
som begärt åtgärden.

SFS 1995:317

505

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.