SFS 1988:259

880259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

v !>

SFS 1988:259

om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för

Utkom från trycket

rättighets tillvaratagande i utlandet;

den 25 maj i988

utfärdad den 11 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1946:819) om uppta­

gande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet skall ha följande
lydelse.

1 § Behöver någon få en uppgift bekräftad med ed, antingen av honom

själv eller av någon ann an, för att i utlandet ta till vara sin rätt till ar v,
försäkring, pension, skadestånd, underhållsbidrag eller någon annan rättig­

het som tillkommer honom, får sådan ed tas upp av tingsrätt.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88; 106, LU 20 , rskr. 229.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.