SFS 1994:1590 Lag om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1946:819) om upptagande av ed för rättighetstillvaratagande i utlandet / SFS 1994:1590 Lag om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
SFS 1994_1590 Lag om ändring i lagen (1946_819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6050

SFS 1994:1590
Utkom från trycket
den 27 december

Lag
om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av
ed för rättighets tillvaratagande i utlandet;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1946:819) om upptagande

av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet skall ha följande lydelse.

1 §2 Behöver någon få en uppgift bekräftad med ed, antingen av honom

själv eller av någon annan, för att i utlandet ta till vara sin rätt till arv,

1

Prop. 1994/95:39, bet. 1994/95:NU4, rskr. 1994/95:49.

Jfr EES-avtalet bilaga VII och rådets direktiv 64/223/EEG
(EGT nr L 56, 4.4.1964, s. 863/64) m.fl.

2

Senaste lydelse 1988:259.

background image

försäkring, pension, skadestånd, underhållsbidrag eller någon annan
rättighet som tillkommer honom, får sådan ed tas upp av tingsrätt.

Vad som sägs i första stycket gäller också den som för att få idka

näring inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver be-
kräfta med ed att han inte varit försatt i konkurs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

SFS 1994:1590

6051

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.