SFS 2001:58 Lag om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1946:819) om upptagande av ed för rättighetstillvaratagande i utlandet / SFS 2001:58 Lag om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
010058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av
ed för rättighets tillvaratagande i utlandet;

utfärdad den 22 februari 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1946:819) om uppta-

gande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet skall ha följande lydelse.

1 §

2

Behöver någon få en uppgift bekräftad med ed, antingen av honom

själv eller av någon annan, för att i utlandet ta till vara sin rätt till arv, försäk-
ring, pension, skadestånd, underhållsbidrag eller någon annan rättighet som
tillkommer honom, får sådan ed tas upp av tingsrätt.

Vad som sägs i första stycket gäller också den som för att få idka näring

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz behöver be-
kräfta med ed att han inte varit försatt i konkurs.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137.

2

Senaste lydelse 1994:1590.

SFS 2001:58

Utkom från trycket
den 13 mars 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.