SFS 1985:14

850014.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:14

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

utkom från trycket

bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 17 januari 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1964:167) med

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

dels att 1, 4 och 5 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels at t i lagen skall införas en ny paragraf, 5 a §, av nedan angivna

lydelse.

1

Har brott begåtts av någon som vid tiden för brottet ej fyllt aderton

år, får utöver vad som följer av 20 kap. 7 § rättegångsbalken, åklagare
besluta att underlåta åtal för brottet (åtalsunderlåtelse),

om den underårige bereds vård med stöd av lagen (1980:621) med

särskilda bestämmelser om vård av unga eller blir föremål för annan
därmed jämförlig åtgärd eller utan sådan åtgärd blir föremål för annan

hjälp- och stödåtgärd samt det med skäl kan antas att härigenom vidtas vad
som är lämpligast för den underårige eller

om brottet uppenbarligen skett av okynne eller förhastande.
�&talsunderlåtelse får dock inte beslutas, om något väsentligt allmänt

eller enskilt intresse därigenom åsidosätts.

I fråga om åtalsunderlåtelse sedan åtal har väckts tillämpas 20 kap. 7 a §

rättegångsbalken.

den 29 januari 1985

4

Ett beslut om åtalsunderlåtelse skall på lämpligt sätt tillkännagivas

för den underårige.

Underrättelse om be slutet skall också tillställas socialnämnden, om nå­

gon åtgärd från nämn dens sida förutsätts.

5 § Ett beslut om åt alsunderlåtelse får återkallas, om särskilda omstän­
digheter föranleder det.

' Prop, 1984/85: 3, JuU 10, rskr 72.

^Senaste lydelse 1981: 1286.

' Senaste lydelse 1981: 1286.

! i:

¬

background image

SFS 1985:14

5 a § Har åtalsunderlåtelse beslutats enligt 1 § och misstänks den unge

ha begått annat brott dessförinnan, får åklagare besluta att inte inleda

förundersökning eller att lägga ned en påböijad förundersökning beträffan­
de detta brott. Detta gäller dock inte, om något väsentligt allmänt eller

enskilt intresse åsidosätts genom att förundersökning ej äger rum.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.