SFS 1970:86

700086.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr

ocll 87

utkom från trycket den 16 april 1970

Nr 86

om befrielse för utläsidsk konsul från skyldighet att avlägga

vittnesmål m. m.;

given Stockholms slot t den 3 april 1 970.

V i GUST AF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott för ordna som följer.

1 §

Lönad konsul, som är anställd i främmande stats tjänst här i riket och

som icke är svensk medborgare, är ej skyldig att avlägga vittnesmål.

2 §

Vittnesförhör som hålles med konsul som avses i 1 § får äga rum i hans

bostad eller i konsulatets lokaler»

Skriftlig vittnesberättelse av sådan konsul får åberopas.

3 §

Den som är anställd vid lönat konsulat här i riket får vid vittnesförhör

Aägra att yttra sig angående omständighet som har samband med hans

tjänsteutövning. Han är ej heller skyldig att för rätten förete skriftlig hand­

ling som har sådant samband.

Första stycket äger motsvarande tillämpning beträffande olönad konsul.

4 §

Innehåller avtal, som Sverige ingått med främmande stat, i fråga om vitt­

nesmål av den som är anställd vid konsulat här i riket eller av sådan med­

lem av hans familj som bor hos honom bestämmelser om mer vittgående

förmåner än som anges i 1�3 §§, gäller avtalets bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970.

Genom lagen upphäves lagen (1911: 2 s. 1) om vissa lättnader för utländsk

konsul i fråga om vittnesmåls avläggande.

1 Prop. 1970: 19, ILU 12, rskr 89.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 86 och 87

Det alla som vederbör liava sig liörsainligen' att efterrätta. Till yttermera

VISSO hav a Vi detta med egen hand unde^sla⬢i^^t och med Vårt kimgl. sigill

'

bekräfta låtit.

� fa

i

Stockholms slott den 3 april 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.