SFS 1982:331

820331.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:331

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

utkom från trycket

förvaltningsdomstolar;

den is juni m i

utfärdad den 27 maj 1982 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar^ skall ha nedan angivna lydelse.

18 § Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,

2. vid såda nt förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt samt vid sådant förhör i ären de enligt utlänningslagen (1980: 376)

som begärts med stöd av 57 § samma lag,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om å terkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran tills v idare att godkänna ett utländskt kör­

kort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas.

5. vid annat b eslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsut-

ten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som
inte innefattar pr övning av målet i sa k.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande av
1. mål om utdömande av vite,

2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för sk atte- och avgiftspro­

cessen, enligt lagen (1978:880) om betaln ingssäkring för skatter, tullar och
avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om

handlings und antagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

' Prop. 1981/82:190, JuU 57, rskr 330.

Lagen omtryckt 19 81:1323.

709

-K...

¬

background image

SFS 1982:331

granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift en­

ligt t axeringslagen (1956: 623),

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1980; 621) med

särskilda bestämmelser om vård av unga och 8 § lagen (1981; 1243) om vård
av missbrukare i vissa fal l,

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna med undan­

tag av mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § fastigh ets­

taxeringslagen (1979:1152),

I

6. mål som a vser ändring av taxerad inkomst med högst 2500 kr.,

7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över­

ensstämmer med parternas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att varning

meddelas eller om det är uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller
traktorkort skall återkallas eller att ett utländskt körkort inte skall godkän­
nas,

10. mål i vilket saken är uppenbar.

Denna lag träder i kraft den 1 Juli 1982 .

På regeringens vägnar

KARIN AHRLAND

Jan Forsström
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.