SFS 1991:1132

911132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

^

^

SFS 1991:1132

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

Utkom från trycket

förvaltningsdomstolar;

den 9 jun 1991

utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14och 18 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar^ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1990/91:58, SoU13, rskr. 329.

^ Ugen omtryckt 1981:1323.

2033

¬

background image

' I.

SFS 1991:1132

14

Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds-, folkbokförings- och bilregis­

terförfattningarna samt lagen (1989:47 9) om ersättning för kostnader i

ärenden och mål om skatt, m. m . i den utsträckning som är föreskrivet i

dessa forfattningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1990:52) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbru­
kare i vis sa fall, lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl,, lagen

(1985:568) om särskild a omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.,
lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger
om psykiskt utvecklingsstörda m.fl., lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen

(1988:1472), karantänslagen (1989:290), lagen (1970:375) om utlämning

till Danmark, Finland, Island ell er Norge for verkställighet av bes lut om
vård eller behandling, körkortslagen (1977:477) och lag en (1989; 14) om

erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m.

och om överflyttning av barn, allt i den utsträ ckning som är föreskrivet i

dessa lagar samt mål enligt 6 kap. 21 § och 21 kap. foräldrabalken,

3. mål som avses i 2 4 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
4. mål som avses i 6 § första stycket lagen (1985:206) om viten,
5. mål som överklagas från allmän försäkringskassa i den utsträckning

som är särskilt föreskrivet.

Mål som överk lagas från riksförsäkringsverket med tillämpning av 20

kap. 11 § lagen (1962 :381) om allmän försäkring prövas av länsr ätten i

Stockholms län.

Länsrätten i �stergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen.

Förekommer vid mer än en länsrätt flera mål en ligt skatte-, taxerings-

eller uppbördsf örfattningama som har nära samband med varandra, får

målen han dläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avse värd

olägenhet f� r någo n enskild. Närmare föresk rifter om överlämnande av

mål mellan länsrätter meddelas av regeringen.

2034

18 §⬢* Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,
2. vid sådant förhör me d vittne eller sakkunnig som beg ärts av ann an

länsrätt,

3. vid be slut som avs er endast rättelse av fe lräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran att tills vidare godkänna ett utländskt

körkort, när det är uppenb art att ett sådant beslut bör m eddelas eller när

omhändertagande beslutas enligt 23 § körkortslagen (1977:477),

5. vid beslut enligt luftfartslagen (1957:297) om försättande ur kraft av

ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppenbart att
ett sådant beslut bör meddelas,

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av

' Senaste lydelse 1991:208.

" Senaste lydelse 1990:1131.

¬

background image

vnil

{ I

fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid

SFS 1991:1132

beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande av

1. mål om utdömande av vite,

2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftspro­

cessen, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och
avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om

handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar eller

visa upp handling e nligt taxeringslagen (1990:324), lagen (1968:430) o m
mervärdeskatt, lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbets­

givare eller lage n (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

samt om befrielse från skyldighet a tt lämna kontrolluppgift enligt lagen
(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om tillfäl ligt flyttningsför­

bud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enli gt

13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om tillfälligt

omhändertagande enligt 37 § smittskyddslagen (1988:1472), mål enligt
33 § lagen (1991:1 128) om psykiatrisk tvångsvård samt mål enligt 18 §
första stycket 2-4 såvitt avser de fall då vården inte har förenats med
särskild utskrivningsprövning eller 5 lage n (1991:1129) om rättspsykiat­

ri sk vård,

4. mål om anstånd med a tt betala skatt eller socialavgifter enligt upp­

börds- eller skatteförfattningarna och annat mål enligt uppbörds- och
folkbokföringsförfattningama med undantag av mål om arb etsgivares an­

svarighet för arbetstagares skatt och mål enl igt lagen (1984:668) om upp­

börd av socialavgifter från arbetsgivare,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § fastig­

hetstaxeringslagen (1979:1152),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med hög st 5000 kr.,

7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilke t beslutet över­

ensstämmer med parternas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkort slagen (1977:477), om beslutet innebär att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är
uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas

eller att ett utländskt körko rt inte skall godkännas,

10. mål enligt luftfartslagen, om beslutet innebär att varning meddelas

eller om det är uppenbart att ett certifikat, elevtillstånd eller behörighets­

bevis skall återkallas,

11. mål i vilke t saken är uppenbar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Lars Eklycke

(J ustitiedepartementet)

2035

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.