SFS 2006:851 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 2006:851 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
060851.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar

2

dels

att 19�21 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 20 a och 22�24 §§, av

följande lydelse.

19 §

3

Nämndeman i kammarrätt och länsrätt utses genom val. Val förrättas

av landstingsfullmäktige. I Gotlands län förrättas val av kommunfullmäktige
i Gotlands kommun.

Valet skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande

som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal delas med det an-
tal personer valet avser ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt
val finns bestämmelser i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

När val av de nämndemän som ingår i länsrätt vid behandling av mål om

fastighetstaxering skall ske framgår av fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Regeringen får för visst län förordna att nämndemän i kammarrätt skall

väljas bland dem som för samma mandatperiod har utsetts till nämndemän i
hovrätt. Nämndeman i hovrätt får även i annat fall, om han eller hon är behö-
rig, tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets han
eller hon är folkbokförd.

Vid val av nämndemän skall eftersträvas att nämndemannakåren får en

allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och
yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansätt-
ning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän el-
ler som tjänstgjort kortast tid.

20 §

4

Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är varje svensk

medborgare som är folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till
kammarrättens eller länsrättens domkrets och som inte är underårig eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

1

Prop. 2005/06:180, bet. 2005/06:JuU32, rskr. 2005/06:272.

2

Lagen omtryckt 1981:1323.

3

Senaste lydelse 1997:230.

4

Senaste lydelse 2004:803.

SFS 2006:851

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:851

Anställd vid domstol, Skatteverket, länsstyrelse eller under länsstyrelse

lydande myndighet eller Försäkringskassan får inte vara nämndeman. Det-
samma gäller lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan
som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skatte-
nämnd eller socialförsäkringsnämnd.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.
Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesför-

måga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för
uppdraget.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig

att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman
är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Domstolen prövar självmant den valdes behörighet.

20 a §

En nämndeman har rätt till ledighet från anställning i den utsträck-

ning som behövs för att han eller hon skall kunna utföra sitt uppdrag.

21 §

5

Nämndemän i kammarrätt och länsrätt utses för fyra år. Den som har

fyllt sextio år får avgå som nämndeman. Domstolen får entlediga en nämn-
deman som visar giltigt hinder.

Domstolen skall entlediga en nämndeman som genom att begå brott eller

på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget.

Om en nämndeman inte längre är valbar eller behörig, upphör nämnde-

mannens uppdrag. Fullmäktige får dock besluta att en nämndeman, som till
följd av ändrad folkbokföring inte längre är valbar, får ha kvar sitt uppdrag
under resten av mandatperioden.

Bestämmelser om mandatperiod för sådan nämndeman som ingår i läns-

rätt vid behandling av mål om fastighetstaxering finns i fastighetstaxerings-
lagen (1979:1152).

Om en nämndemans uppdrag upphör under tjänstgöringstiden utses en ny

nämndeman för den tid som återstår. �ndras antalet nämndemän inom dom-
kretsen får en nytillträdande nämndeman utses för kortare tid än som följer
av första stycket.

22 §

6

Domstolen får stänga av en nämndeman från tjänstgöringen om han

eller hon

1. är föremål för ett ärende om entledigande,
2. är föremål för förundersökning eller står under åtal för ett brott som vid

fällande dom kan antas leda till entledigande, eller

3. i övrigt uppvisar ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada all-

mänhetens förtroende för rättskipningen.

Ett beslut om avstängning enligt första stycket 3 skall gälla för viss tid,

dock högst sex månader.

23 §

7

Beslut om entledigande och avstängning av nämndemän får överkla-

gas till en särskild statlig nämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.

5

Senaste lydelse 1994:1623.

6

Tidigare 22 § upphävd genom 1986:1285.

7

Tidigare 23 § upphävd genom 1986:1285.

background image

3

SFS 2006:851

Regeringen meddelar föreskrifter om nämnden.

24 §

8

En nämndeman som entledigats eller avgått är, om han eller hon allt-

jämt är valbar, skyldig att fullgöra uppdraget till dess domstolen fått besked
om att annan blivit vald samt att även därefter tjänstgöra vid fortsatt behand-
ling av mål i vars handläggning han eller hon tidigare har deltagit. Detta gäl-
ler dock inte den som entledigats enligt 21 § andra stycket eller som avgått
sedan ett ärende om sådant entledigande eller om avstängning har inletts.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

8

Tidigare 24 § upphävd genom 1986:1285.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.