SFS 1994:1728 Lag om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål / SFS 1994:1728 Lag om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
SFS 1994_1728 Lag om ändring i lagen (1971_309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1728
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän
förvaltningsdomstol att pröva vissa mål;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1971:309) om behörig-

het för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål skall ha följande
lydelse.

1 §2 Om besvär mot beslut, vilket meddelats med stöd av lag eller annan

författning som utfärdats före den 1 januari 1972, enligt vad hittills gällt
skall anföras hos Konungen, skall besvären, i den mån ej annat föreskrives
i 2 §, i stället anföras hos kammarrätt i följande mål:

1. mål om val till befattning eller uppdrag, mål om val för upprättande

av förslag till befattning eller uppdrag,

4. mål om annan ersättning som enligt författning utgår av statsmedel,

såvida ej författningen hänvisar den som gör anspråk på ersättning att vid
tvist anhängiggöra talan hos allmän domstol eller expropriationsdomstol
eller ersättning enligt författningen utgår till kommun eller annan kommu-
nal förvaltningsenhet eller fråga är om ersättning eller hittelön enligt lagen
(1942:350) om fornminnen eller om ersättning enligt naturvårdslagen
(1964:822),

5. mål om beslut av tullmyndighet i samband med in- eller utförsel av

vara med undantag dock för sådant beslut om befrielse från eller nedsätt-
ning eller återbetalning av tull, skatt eller annan avgift som meddelats med
stöd av regeringens bemyndigande, mål om tillstånd att hålla proviante-
ringsfrilager,

6. mål om beslut rörande statens, kommunens eller annan komunal

förvaltningsenhets uttagande enligt gällande föreskrift av skatt eller annan
avgift, såvida ej beslutet avser nedsättning eller befrielse och meddelats
med stöd av regeringens bemyndigande eller fråga är om oljeavgift eller
avgift, vars uttagande genom utmätning förutsätter beslut av allmän dom-
stol,

7. mål om beslut rörande återbetalning av utskylder, böter eller andra

allmänna medel, såvida ej beslutet meddelats med stöd av regeringens
bemyndigande eller avser avgift vars uttagande genom utmätning förutsät-
ter beslut av allmän domstol,

8. anmärknings- och avkortningsmål, mål om tillsyn över stiftelser,
9. mål om beslut som enligt författning eller föreskrift rörande den

allmänna hälsovården, rörande förebyggande eller bekämpande av djur-
eller växtsjukdomar eller rörande djurs vård eller behandling i särskilt fall
meddelats angående förbud, föreläggande, föreskrift, tillstånd eller god-
kännande eller angående omhändertagande, smittrening, oskadliggörande
eller liknande åtgärd, såvida ej fråga är om skyldighet, som enligt författ-
ning åvilar kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet, eller om
beslut enligt arbetarskyddslagen (1949:1) eller med stöd därav meddelade

1

Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95: FöU2, rskr. 1994/95:80.

2

Senaste lydelse 1987:440.

6330

background image

SFS 1994:1728

föreskrifter, allmänna ordningsstadgan (1956:617), lagen (1956:618) om
allmänna sammankomster eller strålskyddslagen (1958:110) eller i ärende
som avses i skogsförläggningslagen (1963:246),

11. mål om föreläggande vid vite, såvida ej fråga är om skyldighet, som

enligt författning åvilar kommun eller annan kommunal förvaltningsen-
het, eller om föreläggande enligt lagen (1919:240) om fondkommissionsrö-
relse och fondbörsversamhet, lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgär-
der för vissa kraftanläggningar, lagen (1948:433) om försäkringsrörelse,
lagen (1950:272) om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäk-
ringsrörelse här i riket, lagen (1950:596) om rätt till fiske, lagen
(1955:183) om bankrörelse, lagen (1955:416) om sparbanker, lagen
(1956:216) om jordbrukskasserörelsen, lagen (1959:73) med vissa bestäm-
melser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m. m., lagen (1959:118) om
krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring, lagen (1963:76) om
kreditaktiebolag, jordförvärvslagen (1965:290), förordningen (1968:576)
om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksför-
eningar, miljöskyddslagen (1969:387), jordhävdslagen (1969:698), lagen
(1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksför-
eningar, lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering eller lagen
(1971:827) om registrering av aktieinnehav,

12. mål om utdömande av vite,
13. mål om beslut som i särskilt fall meddelats angående behandlingen

av häktad eller den som anhållits eller gripits för brott eller som eljest
hålles i förvar tillfälligt eller angående verkställighet av straff eller annan
brottspåföljd eller av intagning i arbetsanstalt,

14. mål om handräckning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

6331

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.