SFS 2010:1401 Lag om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål / SFS 2010:1401 Lag om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
101401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för
allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 § lagen (1971:309) om behörig-

het för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

2 ordet ⬝regeringsrät-

ten⬝ ska bytas ut mot ⬝Högsta förvaltningsdomstolen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse av 2 § 1976:643.

SFS 2010:1401

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.