SFS 1989:663

890663.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:663

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och utkom från trycket

hyresnämnder;

den 29 juni 1989

utfärdad den 14 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1973:188) om arrende­

nämnder och hyresnämnder^ skall ha följande lydelse.

5 § Hyresnämnd består av lagfaren ordförande och två andra ledamöter,

om ej annat följe r av tredje styck et. Av de sen are ledamöterna skall den
ene vara väl förtro gen med förvaltning av hyres fastighet och den andre

vara väl förtrogen med bostadshyresgästers förhållanden eller, när ärendet
rör annan lägen het än bostads lägenhet, med näringsi dkande hyresgästers

förhållanden. I ä renden enligt 52 § eller 60 § första stycket 1 b ostadsrätts­

lagen (1971; 479) skall vad som sagts nu om hyresfastighet och hyresgästers
förhållanden i stället avse bostadsrättsfastighet och bostadsrättshavares
förhållanden.

Hyresnämnd får anlita expert att biträda nämnden, om ärendets beskaf­

fenhet eller annat särskilt skäl föranleder det.

Bestämmelserna i 2 § andra - Qärde styckena äger motsvarande

^

tillämpning i fråga om hyresnämnd.

j

Regeringen kan f�ro rdna att i hyresnämnd skall finnas flera avdel -

>

ningar.

'

Bestämmelserna om hyresnämnd gäller i tillämpliga delar äv en avdel ­

ning.

' Prop. 1988/89:95, JuU23. rskr.288.

^ Lagen omtryckt 1985:660.

1129

¬

background image

SFS 1989:663

Denna lag träder i kraft den 1 september 1989. �ldre föreskrifter gäller

alltjämt i ärenden där den slutliga handläggningen påbörjats före ikraftträ­

dandet.

På regeringens vägnar

^

il

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

^

(Justitiedepartementet)

^

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.