SFS 2000:594 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 2000:594 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
000594.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder;

utfärdad den 15 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 8, 11 och 23 a §§ lagen

(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder skall ha följande lydelse.

1 §

2

Arrendenämnd som avses i 8 kap. 29 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i arrendetvist,
2. pröva tvist om förlängning av arrendeavtal vid jordbruksarrende, bo-

stadsarrende eller fiskearrende eller om villkor för sådan förlängning samt
tvist i fråga som avses i 9 kap. 14 § jordabalken eller vars prövning enligt
9 kap. 12 b, 17 a, 18, 21, 21 a, 31 eller 31 b §, 10 kap. 6 a § eller 11 kap.
6 b § samma balk ankommer på arrendenämnd,

3. pröva fråga om godkännande av förbehåll eller annat avtalsvillkor som

avses i 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap. 2

�

4 eller 7 § eller 11 kap. 2 § jorda-

balken eller 3

�

6 § lagen (1957:390) om fiskearrenden,

4. vara skiljenämnd i arrendetvist,
5. pröva frågor enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva

arrendestället.

�rende upptages av den arrendenämnd inom vars område fastigheten är

belägen.

8 §

3

Tvist som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § första stycket 1�3

hänskjutes av part till nämnd genom ansökan som skall vara skriftlig samt
innehålla uppgift om parternas namn och hemvist, den berörda fastighetens
belägenhet och tvistens beskaffenhet. Ansökan i tvist om förlängning av ar-
rende- eller hyresavtal skall innehålla uppgift om de skäl som åberopas mot
förlängning. Ansökan i tvist om ändring av arrende- eller hyresvillkor skall
innehålla uppgift om den ändring av villkoren som begärs.

Uppfyller ansökan ej vad som föreskrives i första stycket, skall nämnden

förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Efterkommes ej före-
läggandet, får ansökningen avvisas.

Parts första inlaga till nämnden skall innehålla uppgift om hans person-

nummer och postadress. Vidare bör anges partens yrke och telefonnummer
samt de övriga omständigheter som är av betydelse för delgivning med ho-

1

Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253.

2

Senaste lydelse 1995:568.

3

Senaste lydelse 1987:264.

SFS 2000:594

Utkom från trycket
den 4 juli 2000

background image

2

SFS 2000:594

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

nom. Har part vidtalat ombud att företräda honom, skall ombudets namn,
postadress och telefonnummer anges. Sker ändring i förhållande, som part
sålunda uppgivit, skall parten utan dröjsmål anmäla det till nämnden.

Ansökan varigenom tvisten hänskjuts till nämnden bör tillika innehålla

uppgift om motpart i de hänseenden som sägs i tredje stycket.

�&terkallas ansökan, avskrives ärendet.

11 §

4

Rör ärende som avskrivits enligt 10 § första stycket första punkten

tvist som avses i 9 kap. 10 §, 10 kap. 6 a § eller 12 kap. 49 eller 54 § jorda-
balken, 22 eller 24

§ hyresförhandlingslagen (1978:304), 5

§ lagen

(1957:390) om fiskearrenden eller 2 kap. 10 § och 4 kap. 6 § bostadsrättsla-
gen (1991:614) skall nämnden återuppta ärendet på ansökan av sökanden.
Ansökan görs skriftligen inom tre veckor från den dag beslutet om avskriv-
ning meddelades.

Uteblir sökanden ånyo, får ärendet icke återupptagas på nytt.

23 a §

5

Om rätt för part att klandra beslut av arrendenämnd i arrendetvist

finns bestämmelser i 8 kap. 31 § jordabalken och 16 § lagen (1957:390) om
fiskearrenden.

Arrendenämndens yttrande enligt 12 a § andra stycket får inte överklagas.

Nämndens beslut i sådana frågor som avses i 23 § tredje stycket får överkla-
gas genom besvär hos fastighetsdomstolen. Detsamma gäller nämndens be-
slut enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället.

Besvärshandlingen skall ges in till arrendenämnden inom tre veckor från

den dag beslutet meddelades. I fråga om handläggningen hos arrendenämn-
den och fastighetsdomstolen tillämpas bestämmelserna i 52 kap. 2�12 §§
rättegångsbalken på motsvarande sätt. Fastighetsdomstolens beslut med an-
ledning av besvär i frågor som avses i andra stycket tredje meningen eller i
23 § tredje stycket 1�3 får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. �ldre föreskrifter tillämpas fortfarande i ärenden som enligt övergångs-

bestämmelserna i lagen (2000:593) om ändring i jaktlagen (1987:259) skall
prövas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars-Gunnar Lundh
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1991:620.

5

Senaste lydelse 1987:264.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.