SFS 2010:1402 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 2010:1402 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
101402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 6 §§ lagen (1973:188) om ar-

rendenämnder och hyresnämnder ska ha följande lydelse.

3 §

2

Hyresråd är ordförande i arrendenämnd. Ett av hyresråden i arrende-

nämnden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö ska vara chef för nämn-
den. I annan arrendenämnd är lagmannen i tingsrätten på samma ort som ar-
rendenämnden chef för nämnden.

Regeringen utnämner hyresråd tillika chef för arrendenämnden i Stock-

holm, Göteborg respektive Malmö samt övriga hyresråd. Vid utnämning av
dessa ska lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare tillämpas.
För varje arrendenämnd förordnar regeringen eller den myndighet som re-
geringen bestämmer lämpligt antal andra ledamöter.

Innan annan ledamot än ordförande förordnas, ska sådan riksorganisation

av jordägare eller arrendatorer som med hänsyn till medlemsantal, verk-
samhet och övriga omständigheter kan anses väl företräda den intressegrupp
som det är fråga om ges tillfälle att avge förslag.

Till tjänstgöring i nämnden ska, med iakttagande av vad som sägs i 2 §

första stycket, de ledamöter kallas som med hänsyn till ärendets beskaff-
enhet och övriga förhållanden bedöms lämpligast.

6 §

3

Hyresråd är ordförande i hyresnämnd. Ett av hyresråden i hyres-

nämnden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö ska vara chef för nämn-
den. I annan hyresnämnd är lagmannen i tingsrätten på samma ort som hy-
resnämnden chef för nämnden.

Regeringen utnämner hyresråd tillika chef för hyresnämnden i Stockholm,

Göteborg respektive Malmö samt övriga hyresråd. Vid utnämning av dessa
ska lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare tillämpas. För
varje hyresnämnd förordnar regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer lämpligt antal andra ledamöter.

Innan annan ledamot än ordförande förordnas, ska sådan riksorganisation

av fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättshavare eller näringsidkare som
med hänsyn till medlemsantal, verksamhet och övriga omständigheter kan

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse 2005:1061.

3 Senaste lydelse 2005:1061.

SFS 2010:1402

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1402

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

anses väl företräda den intressegrupp som det är fråga om ges tillfälle att
avge förslag.

Till tjänstgöring i nämnden ska, med iakttagande av vad som sägs i 5 §

första stycket, de ledamöter kallas som med hänsyn till ärendets beskaff-
enhet och övriga förhållanden bedöms lämpligast.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.