SFS 2014:618 Lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. / SFS 2014:618 Lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
140618.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods
m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1974:1065) om visst

stöldgods m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

Den som inte är nöjd med åklagarens beslut enligt 2 § tredje stycket får

innan egendomen har sålts eller förstörts anmäla missnöje med beslutet till
åklagaren. Anmäls missnöje ska åklagaren, om han eller hon vill att beslutet
ska bestå, väcka talan om detta inom en månad efter det att anmälan gjordes.
Väcks inte talan, ska åklagaren upphäva beslutet om förvar.

Väcker åklagaren åtal för brott, som föranlett att egendom tagits i förvar,

innan egendomen har sålts eller förstörts, ska domstolen i samband med åtalet
pröva om egendomen fortfarande ska hållas i förvar.

�&klagaren ska omedelbart underrätta Polismyndigheten om missnöjesan-

mälan enligt första stycket och om talan enligt andra stycket. I avvaktan på att
saken slutligt prövas får vidare åtgärder med egendomen inte vidtas, om den
kan vårdas utan fara för förstörelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:618

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.