SFS 2015:437 Lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. / SFS 2015:437 Lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
150437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods
m.m.;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1974:1065) om visst

stöldgods m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom tas i förvar:

1. egendom som har frånhänts någon genom brott och som anträffats hos

någon annan som uppenbart saknar rätt till egendomen,

2. egendom som har anträffats utan att vara i någons besittning, om varken

ägaren eller någon annan som har rätt till egendomen är känd,

3. egendom som har förvärvats eller tagits emot under förhållanden som

anges i 9 kap. 6 § andra stycket eller 7 § andra stycket 1 brottsbalken, och

4. egendom som har varit föremål för brott som avses i 7 § eller, när det

gäller näringspenningtvätt, 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvätts-
brott.

Första stycket tillämpas också om varken ägaren eller någon annan som har

rätt till egendomen gör anspråk på den.

Bestämmelser om förfarandet med egendom som tagits i förvar enligt

första eller andra stycket och om rätt för ägare som senare blir känd, eller för
någon annan som har rätt till egendomen, att få egendomen utlämnad till sig
eller att få ersättning finns i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad
egendom och hittegods m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

2 Senaste lydelse 2014:309.

SFS 2015:437

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.