SFS 2008:574 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister / SFS 2008:574 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
080574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister

2

ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

Tvist som ska handläggas enligt denna lag får i stället genom avtal

hänskjutas till avgörande av skiljemän. Detta gäller dock inte fall som avses
i 31 § första eller tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i ar-
betslivet. Inte heller får avtal som före tvistens uppkomst träffats om att tvis-
ten ska avgöras av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att klandra
skiljedomen, göras gällande i tvist om föreningsrätt eller i tvist enligt

� lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande ar-

betstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, eller

� diskrimineringslagen (2008:567).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

2

Lagen omtryckt 1977:530.

3

Senaste lydelse 2003:315.

SFS 2008:574

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.