SFS 1981:831

810831.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:831

Lag

Utkom från trycket

OHi ä odring i lagen (1974:371) om rättegången i

den 8 september 1981

artjetstVISter;

utfärdad den 25 juni 1981.

3 kap.

INGEMAR ELIASSON

Stig Jansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Prop. 1980/81; 84. LU 24, rskr 35 1.

1620

2 L agen omtryckt 19 77: 530.

o.

E2

liä

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 7 § lagen (1974 : 371) om

rättegången i arbetstvi ster^ skall ha nedan angivna lydelse.

.41

7 § Ordförande får ensam på arbetsdomstolens vägnar företaga förbere­
dande åtgärd samt meddela beslut om avskrivning av mål.

Under förberedelse som avses i 4 kap. 9 § får ordföranden även

I

1. pröva yrkande om kvarstad,

-

''i;:

2. meddela beslut om avvisande av mål, om det är uppenbart att rätte- ,

gångshinder föreligger,

3. meddela tredskodom,

4. meddela dom över yrkande som har medgivits eller eftergivits,

Lxii

5. stadfästa förlikning.

Denna lag träder i kraft den 1 Januari 1982.

itjs

!

På regeringens vägnar

t

!

tti

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.