SFS 1984:818

840818.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:818

om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i

utkom Mn trycket

arbetstvister;

^7 november 1984

utfårdad den 15 november 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 7 § lag en (1 974:371) om

rättegången i ar betstvister^ skall ha ne dan angivna lydelse.

' Prop. 1983/84: 165, AU 1984/85:3, rskr 5.

^ Lagen omtryckt 1977:530.

1''5

¬

background image

SFS 1984:818

4 kap.

7

Talan far ej upptagas till prövning av arbetsdomstolen förrän för­

handling, som kan påkallas enligt lagen (1976:580) om medbestämm ande i

arbetslivet eller som anges i ko llektivavtal, har ägt rum rörande tvistefrå­
gan.

Första stycket gäller icke talan enligt 31 § första eller tredje stycket

lagen om medbestämmande i arbetslivet och ej heller tvist huruvida strids­
åtgärd vidtagits i strid mot lag eller kollektivavtal eller tvist om påföljd för

sådan åtgärd. Har i fall som avse s i 43 eller 60 § lagen om medbestämman­

de i arbe tslivet överläggningsskyldighet ej fullgjorts, far arbetsdomstolen
dock ej pröva tvisten förrän så skett.

Utan hinder av första och andra styckena får talan upptagas till pröv­

ning, såvitt gäller fråga om förordnande för tiden intill dess lagakraftägan-
de dom eller beslut föreligger i målet. Sedan en sådan prövning har skett,
skall målet förklaras vilande i avbidan på att förhandling eller överläggning

rörande tvistefrågan enligt första eller andra stycket slutförts. Innan sådan

förhandling eller överläggning slutförts får målet icke slutligt prövas.

Har förhandling eller överläggning som avses i första eller andra stycket

ej ägt rum, får talan ändå upptagas till prövning, om mot förhandlingen
eller överläggningen förelegat hinder, som icke berott av käranden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

''i

Senaste lydelse 1976:581.

Johan Hirschfeldt
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.