SFS 1988:651

880651.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

^

SFS 1988:651

oiii ändring i lagen (1974:371) öm rättegången i

utkom från trycket

arbetstvister;

20 juni i988

utfärdad den 9 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 1 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister^ skall ha följande lydelse.

3 kap.

1 § Arbetsdomstolen består av högst tre ordförande, högst fyra vice

ordförande samt sexton andra ledamöter.

Ledamot skall vara svensk medborgare och får ej vara omyndig eller i

konkurstillstånd. Innan ledamot tar säte i arbetsdomstolen, skall han ha

avlagt domared.

För annan ledamot än ordförande skall finnas högst tre ersättare. Vad i

denna lag sägs om ledamot gäller även ersättare, om ej annat särskilt
anges.

Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för tre år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Gertrud Holmquist
(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Prop. 1987/88:150 (bil. 5), AU 22, rskr. 388.

^ Lagen omtryckt 1977:530.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.