SFS 2017:992 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister / SFS 2017:992 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
170992.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

Denna lag tillämpas inte på

1. mål som enligt lag får upptas endast av en viss tingsrätt eller som ska

handläggas av en tingsrätt i en annan sammansättning än som anges i rätte-
gångsbalken,

2. mål som ska handläggas av tingsrätt med tillämpning av konkurslagen

(1987:672) eller lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,

3. mål om skadestånd i anledning av brott, om talan förs i samband med

åtal för brottet,

4. mål om ersättning för yrkesskada, när tvisten inte rör kollektivavtals

rätta innebörd,

5. mål som avses i 1 kap. 4 § 1 och 3 lagen (2016:188) om patent- och

marknadsdomstolar, och

6. mål som avses i artikel 81 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemen-

skapsformgivning och artikel 124 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/1001 om EU-varumärken.

Lagen ska inte tillämpas på mål som rör arbetstagare som avses i 1 § lagen

(1994:260) om offentlig anställning, när tvisten gäller

1. fråga som rör anställning av arbetstagare utan att enbart avse tvist om

kollektivavtal,

2. tjänstgöringsskyldighet för ordinarie domare enligt lagen (1994:261) om

fullmaktsanställning.

Lagen ska inte heller tillämpas på andra mål som rör arbetstagare hos

arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som är regle-
rad i lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs att be-
slut i frågan får överklagas till regeringen, en förvaltningsdomstol eller en för-
valtningsmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Prop. 2016/17:221, bet. 2017/18:NU6, rskr. 2017/18:22.

2 Lagen omtryckt 1977:530.

3 Senaste lydelse 2016:199.

SFS 2017:992

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:992

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.