SFS 1996:1055 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister / SFS 1996:1055 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
SFS 1996_1055 Lag om ändring i lagen (1974_371) om rättegången i arbetstvister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1801

SFS 1996:1055
Utkom från trycket
den 19 november 1996

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i

arbetstvister;

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §2 Denna lag tillämpas ej på

1. mål som enligt lag får upptas endast av viss tingsrätt eller som skall

handläggas av tingsrätt i annan sammansättning än som anges i rätte-
gångsbalken,

2. mål som skall handläggas av tingsrätt med tillämpning av kon-

kurslagen (1987:672) eller lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,

3. mål om skadestånd i anledning av brott, om talan föres i samband

med åtal för brottet,

4. mål om ersättning för yrkesskada, när tvisten ej rör kollektivavtals

rätta innebörd.

Lagen skall inte tillämpas på mål som rör arbetstagare som avses i 1 §

lagen (1994:260) om offentlig anställning, när tvisten gäller

1

Bet. 1996/97:LU5, rskr. 1996/97:19.

2

Senaste lydelse 1994:2081.

background image

SFS 19961055

1. fråga som rör anställning av arbetstagare utan att enbart avse tvist

om kollektivavtal,

2. tjänstgöringsskyldighet för ordinarie domare enligt lagen (1994:261)

om fullmaktsanställning.

Lagen skall inte heller tillämpas på andra mål som rör arbetstagare

hos arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som
är reglerad i lag eller annan författning och det i samma författning
föreskrivs att beslut i frågan får överklagas hos regeringen, en förvalt-
ningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1802

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.