SFS 2002:295 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister / SFS 2002:295 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
020295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 16 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

Tvist som skall handläggas enligt denna lag får i stället genom avtal

hänskjutas till avgörande av skiljemän. Detta gäller dock inte fall som avses
i 31 § första eller tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i ar-
betslivet. Inte heller får avtal som före tvistens uppkomst träffats om att tvis-
ten skall avgöras av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att klandra
skiljedomen, göras gällande i tvist om föreningsrätt eller i tvist enligt

1. jämställdhetslagen (1991:433),
2. lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet,
3. lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av perso-

ner med funktionshinder,

4. lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund

av sexuell läggning, eller

5. lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande ar-

betstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Inger Andersson
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2001/02:97, bet. 2001/02:AU6, rskr. 2001/02:222.

2

Senaste lydelse 1999:134.

SFS 2002:295

Utkom från trycket
den 28 maj 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.