SFS 2001:344 Lag om ändring av lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister / SFS 2001:344 Lag om ändring av lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
010344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring av lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 3 och 4 §§ lagen (1974:371)

om rättegången i arbetstvister

2

skall ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

3

Av övriga fjorton ledamöter utses fyra efter förslag av Föreningen

Svenskt Näringsliv, en efter förslag av Svenska kommunförbundet, en efter
förslag av Landstingsförbundet, en

efter förslag av Arbetsgivarverket, fyra

efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, två efter förslag av Tjänste-
männens centralorganisation och en efter förslag av Sveriges Akademikers
Centralorganisation.

Vad som i första stycket sägs om utseende av ledamot äger motsvarande

tillämpning på utseende av ersättare för sådan ledamot.

Förslag till ledamöter och ersättare skall uppta minst dubbelt så många

personer som de som skall utses med ledning av förslaget. Har sådant för-
slag ej avgetts, förordnar regeringen ändå ledamöter och ersättare till före-
skrivet antal.

4 §

�r ordförande hindrad att tjänstgöra, får vice ordförande inträda i ord-

förandes ställe. Ersättare för vice ordförande får dock inträda i ordförandes
ställe endast vid handläggning som avses i 7 §.

�r annan ledamot än ordförande hindrad att tjänstgöra i visst mål, inträder

ledamot eller ersättare som utsetts på motsvarande sätt. Därvid anses leda-
möter som utsetts efter förslag av Svenska kommunförbundet

,

Landstings-

förbundet och Arbetsgivarverket

ha utsetts på samma sätt.

Kan ledamot eller ersättare ej tillkallas enligt andra stycket, får ordföran-

den i målet kalla annan lämplig person att tjänstgöra som tillfällig ersättare.

1

Prop. 2000/01:123, bet. 2000/01:AU11, rskr. 2000/01:212.

2

Lagen omtryckt 1977:530.

3

Senaste lydelse 1992:124.

SFS 2001:344

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

2

SFS 2001:344

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.