SFS 1990:1413

901413.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:140 Lag

Utkom från trycket

0111 ändring i iagcH ( 1977:654) om kungörande i mål och

den 28 december 1990 ärenden hos myndighet m. m.;

2560

utfärdad den 17 decemb er 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § lagen (1 977:654) om kungö­

rande i mål och ärende n hos myndighet m. m. skall ha följande lydelse.

7 § Bestämmelserna i denna lag äger motsvarande tillämpning, om en­
ligt föreskrift i lag eller ann an forfattning kungörande av viss åtgärd skall
ombesöijas av annan än myndighet. Anser denne att 3 § andra stycket sista

meningen bör tillämpas eller att kungörelsen bör avfattas enbart på främ­
mande språk, skall han hänskjuta frågan till länsstyrelsens prövning. Läns­

styrelsens beslut i sådan a frågor får överklagas hos kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.
2. �ldre föreskrifter gäller i fråga om överklagande av beslut som har

meddelats fore ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

Prop. 1990/91: 11, JuU8, rskr. 90.

Os

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.