SFS 1998:829 Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader / SFS 1998:829 Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
980829.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för
utländska kärande att ställa säkerhet för
rättegångskostnader;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1980:307) om skyldig-

het för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader skall ha
följande lydelse.

2 §

2

Säkerhet behöver inte ställas i

1. mål som handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbets-

tvister,

2. mål vid fastighetsdomstol som inte avser en arrendetvist,
3. mål vid miljödomstol enligt 20 kap. 2 § första stycket 2 miljöbalken

som är ansökningsmål eller 20 kap. 2 § första stycket 5 miljöbalken som av-
ser ersättning vid ingripande av det allmänna,

4. växelmål och checkmål,
5. mål som har tagits upp efter offentlig stämning, och
6. mål vid förvaltningsdomstol eller marknadsdomstolen.
Säkerhet behöver inte heller ställas i annat fall om talan väcks genom gen-

stämning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Mål som har inletts före denna lags ikraftträdande skall handläggas och

bedömas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Senaste lydelse 1990:1134.

SFS 1998:829

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.