SFS 1991:438

910438.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:438 Lag

Utkom från try cket

den 7 juni 1991

om ändring i lagen (1985:988) om immunitet for vissa

vittnen m.fl.;

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att lagen (1985:988) om immunitet

för vissa vittnen m .fl. skall ha följande lydelse.

I den mån det har avtalats i en överenskommelse på privaträttens

område som Sverige har ingått med annan stat, får den som efter kal lelse i
enlighet med överenskommelsen har rest in i Sv erige från den andra staten

för att höras som vittne eller sakkunnig inte lagforas, berövas sin frihet

eller på annat sätt underkastas inskränkning i denna på grund av dom eller
gärning som härrör från tiden före inresan i S verige.

Immuniteten upphör om vittnet eller den sakkunnige stannar kvar i

Sverige trots att han haft möjlighet att lämna landet under en samman­

hängande tid av femton dagar från det att han har fått besked från domsto­

len om att hans närvaro inte längre påfordras, eller om han, efter att ha
lämnat landet, återvänder hit.

Innehåller överenskommelsen bestämmelse att immuniteten skall ha

mindre omfattning än som nu angivits, gäller i stället den bestämmels en.

Denna lag träder i kraft den I juli 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

700

' Prop. 1990/91; 131, JuU28, rskr.297.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.