SFS 2014:619 Lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. / SFS 2014:619 Lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
140619.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i
vissa fall vid förverkande m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1986:1009) om förfa-

randet i vissa fall vid förverkande m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

2

Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får frågan om för-

verkande prövas av åklagaren. Om värdet av det som ska förverkas uppgår till
betydande belopp eller om det finns andra särskilda skäl, ska dock frågan om
förverkande prövas av rätten.

�&klagarens beslut i fråga om förverkande ska meddelas skriftligen. Den

som drabbats av beslaget får inom en månad från det att han eller hon fick del
av förverkandebeslutet anmäla missnöje med det hos åklagaren.

Anmäls missnöje, ska beslutet om förverkande inte längre gälla. Om åkla-

garen inte häver beslaget, ska han eller hon väcka talan om egendomens för-
verkande. Har talan inte väckts inom en månad från det att anmälan kom in,
ska beslaget anses hävt.

Uppgår värdet av det som ska förverkas till mindre än en tiondel av det

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då
beslaget verkställdes eller saknar egendomen saluvärde, får också en polis-
man besluta om förverkande, om det är uppenbart att förutsättningarna för ett
förverkande är uppfyllda. I detta fall gäller andra och tredje styckena. Miss-
nöjesanmälan ska dock ges in till den myndighet där polismannen är anställd.
Om myndigheten anser att talan om förverkande bör föras, ska ärendet över-
lämnas till åklagare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om en polismans rätt att besluta om förverkande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2010:1238.

SFS 2014:619

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.

Populära lagar

Populära lagar

Rättegångsbalken