SFS 1989:653

890653.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:653 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring I lagcn (1986:1009) om förfarandet i vissa

den 29 joni 1 989

fall vid förverkande m. m;

1112

utfärdad den 14 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1986:1009) om förfa­

randet i vissa fal l vid förverkande m. m. skall ha följande lydelse.

4 § Om värdet av beslagtagen egendom uppskattas till mindre än en

tiondel av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

som gällde då beslaget verkställdes, får åklagaren pröva frågan om förver­

kande. Ett beslut om förverkande skall meddelas skriftligen. Den från

vilken beslaget har skett får hos åklagaren anmäla missnöje med förver­

kandebeslutet inom en månad från det han fick del av det. I fall som anges
i 3 § första stycket får beslutet delges genom att det anslås på rättens kansli.

Anmäls missnöje, skall beslutet om förverkande inte vidare gälla. Om

beslaget inte hävs, skall åklagaren väcka talan om egendomens förverkan­

de. Har detta inte skett inom en månad från det anmälan kom in till
åklagaren, skall beslaget gå åter.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Dag Victor

(J ustitiedepartementet)

Prop. 1988/89; 124, JuU25, rskr. 313.

:?ii

eJ-

⬢11

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.