SFS 1994:1422 Lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. / SFS 1994:1422 Lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
SFS 1994_1422 Lag om ändring i lagen (1986_1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2931

SFS 1994:1422
Utkom från trycket
den 12 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i
vissa fall vid förverkande m.m.;

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2-4 §§ lagen (1986:1009) om

förfarandet i vissa fall vid förverkande skall ha följande lydelse.

2 § En fråga som avses i 1 § prövas, om inte annat följer av 3 §, av
tingsrätten efter särskild talan. Om inte annat framgår av denna lag,
gäller för sådan talan i tillämpliga delar reglerna i rättegångsbalken om

åtal för brott på vilket inte kan följa svårare straff än böter.

Utfärdas stämning, skall den mot vilken talan riktas föreläggas att in-

ställa sig till huvudförhandling vid påföljd att egendomen annars kan
förklaras förverkad. Uteblir han, skall egendomen förklaras förverkad,

om det inte framgår att talan är ogrundad.

3 § Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får frågan om
förverkande prövas av åklagaren. Om värdet av det som skall förverkas
uppgår till betydande belopp eller om det finns andra särskilda skäl,
skall dock frågan om förverkande prövas av rätten.

�&klagarens beslut i fråga om förverkande skall meddelas skriftligen.

Den som drabbats av beslaget får hos åklagaren anmäla missnöje med
förverkandebeslutet inom en månad från det att han fick del av det.

Anmäls missnöje, skall beslutet om förverkande inte vidare gälla. Om

åklagaren inte häver beslaget, skall han väcka talan om egendomens
förverkande. Har talan inte väckts inom en månad från det anmälan kom
in, skall beslaget gå åter.

1

Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40.

background image

SFS 1994:1422

Uppgår värdet av det som skall förverkas till mindre än en tiondel av

det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde
då beslaget verkställdes eller saknar egendomen saluvärde, får också
polisman besluta om förverkande, om det är uppenbart att förutsättning-
arna för ett förverkande är uppfyllda. Därvid gäller andra och tredje
styckena. Missnöjesanmälan skall dock inges till polismyndig-

heten. Finner polismyndigheten att talan om förverkande bör föras,
skall ärendet överlämnas till åklagare.

Närmare föreskrifter om polismans rätt att besluta om förverkande

meddelas av Rikspolisstyrelsen.

4 §2 Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får kungörel-
sedelgivning av beslutet eller stämningen ske enligt de förutsättningar
som anges i 15 § delgivningslagen (1970:428). Dessa regler får också
tillämpas, om den från vilken förverkande sker är okänd.

Om värdet av den beslagtagna egendomen uppskattas till mindre än

en tiondel av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring som gällde då beslaget verkställdes eller om egendomen saknar
saluvärde, får delgivning ske genom att beslutet eller stämningen an-

slås på rättens kansli.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1989:653.

2932

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.