SFS 2006:285 Lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. / SFS 2006:285 Lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
060285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i
vissa fall vid förverkande m.m.;

utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1986:1009) om för-

farandet i vissa fall vid förverkande m.m.

dels att 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.

2 §

2

En fråga som avses i 1 § prövas, om inte annat följer av 3 eller 5 §, av

tingsrätten efter särskild talan. Om inte annat framgår av denna lag, gäller
för sådan talan i tillämpliga delar reglerna i rättegångsbalken om åtal för
brott på vilket inte kan följa svårare straff än böter. Målet får dock avgöras
utan huvudförhandling, om en sådan förhandling inte behövs med hänsyn
till utredningen i målet och inte heller begärs av någon av parterna.

Utfärdas stämning, skall den mot vilken talan riktas föreläggas att inställa

sig till huvudförhandling eller yttra sig skriftligen vid påföljd att egendomen
annars kan förklaras förverkad. Uteblir han från förhandlingen eller yttrar
han sig inte, skall egendomen förklaras förverkad, om det inte framgår att ta-
lan är ogrundad.

Innan ett mål avgörs utan huvudförhandling, skall parterna ges tillfälle att

slutföra sin talan, om det inte är uppenbart obehövligt.

5 §

Företagsbot får föreläggas näringsidkare genom strafföreläggande. I

sådana fall gäller 48 kap. 2�5, 6�8, 10 och 12 a §§ rättegångsbalken i till-
lämpliga delar och det som sägs där om den misstänkte gäller i stället den
som föreläggs företagsbot.

Ett strafföreläggande om företagsbot godkänns genom att näringsidkaren
1. undertecknar en förklaring om att denne erkänner de omständigheter

som ligger till grund för föreläggandet och godtar den företagsbot som tagits
upp i föreläggandet, och

2. lämnar förklaringen till den mottagare som är behörig att ta emot för-

klaringen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen.

Föreläggandet kan också godkännas genom att hela beloppet betalas till

den myndighet som regeringen föreskriver. En sådan betalning skall inte an-
ses som ett godkännande, om det framgår att näringsidkaren inte har avsett
att godkänna föreläggandet.

1 Prop. 2005/06:59, bet. 2005/06:JuU13, rskr. 2005/06:169.

2 Senaste lydelse 2000:178.

SFS 2006:285

Utkom från trycket
den 3 maj 2006

background image

2

SFS 2006:285

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Ett godkännande är utan verkan om det sker sedan åklagaren har väckt ta-

lan om företagsbot.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.