SFS 2010:1238 Lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. / SFS 2010:1238 Lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
101238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i
vissa fall vid förverkande m.m.;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1986:1009) om

förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

2

Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får frågan om för-

verkande prövas av åklagaren. Om värdet av det som ska förverkas uppgår
till betydande belopp eller om det finns andra särskilda skäl, ska dock frågan
om förverkande prövas av rätten.

�&klagarens beslut i fråga om förverkande ska meddelas skriftligen. Den

som drabbats av beslaget får hos åklagaren anmäla missnöje med för-
verkandebeslutet inom en månad från det att han fick del av det.

Anmäls missnöje, ska beslutet om förverkande inte vidare gälla. Om åkla-

garen inte häver beslaget, ska han väcka talan om egendomens förverkande.
Har talan inte väckts inom en månad från det anmälan kom in, ska beslaget
gå åter.

Uppgår värdet av det som ska förverkas till mindre än en tiondel av det

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då
beslaget verkställdes eller saknar egendomen saluvärde, får också polisman
besluta om förverkande, om det är uppenbart att förutsättningarna för ett för-
verkande är uppfyllda. Därvid gäller andra och tredje styckena. Miss-
nöjesanmälan ska dock inges till polismyndigheten. Finner polismyndig-
heten att talan om förverkande bör föras, ska ärendet överlämnas till åklaga-
re.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om en polismans rätt att besluta om förverkande.

4 §

3

Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får kungörelsedel-

givning av beslutet eller stämningen ske enligt de förutsättningar som anges
i 15 § delgivningslagen (1970:428). Dessa regler får också tillämpas, om den
från vilken förverkande sker är okänd.

Om värdet av den beslagtagna egendomen uppskattas till mindre än en ti-

ondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken
som gällde då beslaget verkställdes eller om egendomen saknar saluvärde,

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 1994:1422.

3 Senaste lydelse 2000:178.

SFS 2010:1238

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1238

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

får delgivning ske genom att beslutet eller stämningen anslås hos den myn-
dighet som har meddelat beslutet eller utfärdat stämningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kaevergaard
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.