SFS 1987:449

870449.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:449

om ändring i handräckningslagen (1981:847);

utkom från trycket

den 17 juni 1987

Utfärdad den 21 maj 1987 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § handräckningslagen

(1981:847) skall ha följande lydelse.

4 § �r ansökningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för

prövning i sak eller har föreskriven ansökningsavgift inte betalats och

' Prop. 1986/87:26, JuU 13, rskr. 89.

977

¬

background image

SFS 1987:449

följer sökanden inte ett föreläggande att avhjälpa bristen, skall ansökning­
en avvisas. Möter annat hinder mot att ta upp ansökningen, skall den
omedelbart avvisas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.