SFS 1996:1026 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföre-läggande och handräckning

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning / SFS 1996:1026 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföre-läggande och handräckning
SFS 1996_1026 Lag om ändring i lagen (1990_746) om betalningsföre-läggande och handräckning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1026
Utkom från trycket
den 12 november 1996

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföre-
läggande och handräckning;

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20, 29, 30 och 34 §§ lagen

(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning skall ha följande
lydelse.

20 §2 �r ansökningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund
för handläggning av målet, skall sökanden föreläggas att avhjälpa
bristen. Sådant föreläggande får sändas till sökanden med post under
hans i målet uppgivna adress eller förmedlas på annat lämpligt sätt.
Följer sökanden inte föreläggandet, skall ansökningen avvisas.
Sökanden skall upplysas om detta i föreläggandet.

Första stycket skall också tillämpas, om kronofogdemyndigheten begär

att sökanden skall betala ansökningsavgiften i förskott.

Om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften i förskott men krono-

fogdemyndigheten ändå har tagit upp ansökningen, får ansökningsavgiften
genast utsökas hos sökanden.

29 §3 Föreläggandet skall delges svaranden i enlighet med vad som
enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.

Delgivning genom kungörelse enligt 15 § delgivningslagen (1970:428)
får dock endast ske i mål om särskild handräckning och i mål om
betalningsföreläggande såvitt gäller fastställelse till betalning ur viss
egendom enligt 2 § andra stycket.

En kopia av ansökningshandlingarna skall fogas till föreläggandet i

mål om betalningsföreläggande som avses i 2 § andra stycket, i mål

1

Prop. 1995/96:211, bet. 1996/97:JuU2, rskr. 1996/97:18.

2

Senaste lydelse 1993:520.

3

Senaste lydelse 1991:846.

1744

background image

SFS 1996:1026

om särskild handräckning samt i andra mål där handlingarna innehåller
någonting utöver vad som framgår av föreläggandet.

Skall sökanden ombesörja delgivningen, tillämpas 32 kap. 2 § rätte-

gångsbalken.

30 §4 Har delgivning inte kunnat ske, skall kronofogdemyndigheten
pröva om försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden

skall erbjudas att själv ombesörja delgivningen. Hänsyn skall därvid
tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgiv-
ningen, förutsättningarna för att fortsatta försök skall lyckas samt

omständigheterna i övrigt. Erbjudandet får sändas med post till sökan-
den under hans i målet uppgivna adress eller förmedlas på annat sätt.
Antar sökanden inte erbjudandet, skall ansökningen avvisas.

34 § Vill sökanden att målet skall överlämnas till tingsrätt, skall han
begära detta skriftligen. Hans begäran skall ha kommit in till kro-
nofogdemyndigheten inom fyra veckor från den dag då underrättelsen
sändes till honom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1991:846.

1745

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.