SFS 2014:646 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. / SFS 2014:646 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
140646.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:2041) om särskild
personutredning i brottmål, m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 7 §§ lagen (1991:2041) om

särskild personutredning i brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

2

Kriminalvården ska ombesörja den utredning som behövs för yttrandet.

Om det behövs för yttrandet, får Kriminalvården förordna en särskild person-
utredare att bistå med utredning.

En misstänkt som inte är häktad är skyldig att inställa sig för utredning på

tid och plats som Kriminalvården bestämmer. Om den misstänkte uteblir, får
Polismyndigheten lämna handräckning för inställelsen.

7 §

3

Rätten får, när det finns skäl till det, förordna en läkare att avge läkar-

intyg om en misstänkt, under förutsättning som anges i 2 § andra stycket. Om
rätten särskilt anger det i förordnandet, ska intyget omfatta de medicinska för-
utsättningarna för att överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vård utan
särskild utskrivningsprövning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om avfattningen av läkarintyget. Endast en läkare som får avge utlå-
tande över en rättspsykiatrisk undersökning får förordnas att avge ett sådant
intyg som avses i första stycket andra meningen.

En misstänkt som inte är häktad är skyldig att inställa sig för läkarunder-

sökning på tid och plats som läkaren bestämmer. Om den misstänkte inte in-
ställer sig, får Polismyndigheten lämna handräckning för att han eller hon ska
komma till undersökningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2005:980.

3 Senaste lydelse 2002:441.

SFS 2014:646

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.